POMOC NAMIBIJSKÝM ČECHŮM

Jak můžu pomoci?

Jednotlivci i firmy mohou v současné chvíli podpořit namibijské Čechy třemi způsoby – nabídnout finanční pomoc na realizaci konkrétních projektů, nabídnout pomocnou ruku (bezplatné služby pro namibijské Čechy) anebo přispět materiálním darem do sbírky.

1. Nabízím finanční pomoc

Pomoci můžete finančním darem v jakékoliv výši na náš transparentní účet č. 2002505394/2010.

2002505394/2010

Pro platby ze zahraniční: CZ1320100000002002505394

Nezapomeňte prosím uvést jako identifikační údaj Vaše jméno a příjmení.

V současné chvíli máme tři projekty, na které můžete finančně přispět:

ZDRAVÍ

Zajištění základní psychiatrické a psychologické péče, onkologické a oftalmologické péče pro namibijské Čechy, kteří si ji nemohou v Namibii dovolit.

PODPORA NA MÍSTĚ

Nákup potravinových lístků pro namibijské Čechy žijící v Namibii (v hodnotě 700 ND = 900 Kč), podpora vzdělávání a rekvalifikace, posilování vztahů s ČR (např. formou distribuce el. knih a časopisů).

NÁVRAT DOMŮ

Zajištění letenek pro namibijské Čechy, kteří se chtějí vrátit a pracovat v ČR (cca 18 000 Kč), startovní balíček pokrývající nejnutnější náklady na první týdny pobytu.

2. Nabízím pomocnou ruku

Pomoci můžete také tím, že nabídnete namibijským Čechům bezplatnou podporu v České republice. Například pomůžete jim zajistit práci dle jejich kvalifikace, poskytnete bydlení, nebo nabídnete psychologickou či právní konzultaci. Pomoci můžete i v oblasti vzdělávání – nabídkou rekvalifikačních kurzů, online kurzů českého jazyka, či předplatného českých periodik apod.

Vaše návrhy nemateriální pomoci, prosím směrujte na email: namibijsti.cesi@gmail.com

Kdo jsou namibijští Češi?

Namibijští Češi jsou skupina původně 119 dětských válečných uprchlíků, kteří se narodili v uprchlických táborech v Zambii a Angole během osvobozeneckého boje za nezávislost Namibie na jihoafrické nadvládě. Tyto děti – potomci významných členů vojenského výboru SWAPO (Lidová organizace Jihozápadní Afriky) a velitelů PLAN (Namibijská lidově osvobozenecká armáda) – byly československou vládou přijaty na výchovu a vzdělání mezi lety 1985-1989. Předsednictvo vlády ČSSR přijalo (Usnesením ze dne 24. října 1985) první skupinu 56 namibijských dětí, která byla umístěna do speciální základní internátní školy v Bartošovicích, a později Prachaticích. Druhou skupinu 64 dětí přijala československá vláda na výchovu a vzdělání do Považské Bystrice v září 1989. Internacionální pomoc namibijským dětským válečným uprchlíkům zapadala do politického kontextu Studené války a vzájemného posilování solidarity mezi zeměmi tzv. východního bloku a marxisticky smýšlejícími národně-osvobozeneckými hnutími subsaharské Afriky.

Co je spolek na podporu namibijských Čechů?

Spolek pro podporu namibijských Čechů byl založen a registrován v roce 2022 jako dobrovolný, nezávislý a neziskový svaz osob, které si kladou za cíl poskytovat více vrstevnatou pomoc a ochranu namibijským dětem vychovaným v Československu, známým též jako namibijští Češi. Předmět podpory je namířen zejména do oblasti vzdělávání, zdravotní péče, uplatnitelnosti na trhu práce, právní ochrany, bydlení, kultury a jazyka. Spolek vznikl, aby posiloval vzájemné komunitní setkávání a spolupráci mezi namibijskými Čechy a přispěl k rozvoji jejich vazeb s Českou republikou.

Jaký je cíl Spolku na podporu namibijských Čechů?

Základním cílem a účelem spolku je podpora namibijských Čechů, a jejich příbuzných. Řada namibijských Čechů žijících v Namibii materiálně i psychicky strádá. A to nejen v důsledku traumatického osudu, který se podepsal na jejich psychickém zdraví, znemožnil jim dostudovat, najít si práci a adaptovat se na život v Namibii, ale také v důsledku neexistujícího rodinného zázemí a sítí solidarity (řada z nich jsou sirotci). Namibijští Češi se nemohou opřít ani o systém sociální podpory ze strany namibijského státu, protože ten zde de facto neexistuje. V důsledku zhoršující se ekonomické situace v současné Namibii (vlivem hospodářské recese a covidu-19) je pro mnoho namibijských Čechů velmi těžké si zde najít práci, zajistit si bydlení a vést důstojný život. Kvůli nemožnosti dokončit vzdělání a nedostatečné profesní kvalifikaci žije dnes řada namibijských Čechů na hranici chudoby. Ti šťastnější, kteří práci mají, se však ve většině případů potýkají s tzv. příjmovou chudobou.

Vazba namibijských Čechů na Českou republiku, kde v letech 1985-1991 jako děti vyrůstali a odkud byli vlivem politických změn v obou zemích nuceně vysídleni, zůstává velmi silná. Řada z nich již dlouhou dobu sní o tom vrátit se zpět do země, kterou považují za svůj jediný a pravý domov. Touží navštívit znovu místa, kde jako malé děti vyrůstali a setkat se s těmi, kteří je vychovali. Část z nich by také ráda v České republice pracovala, usadila se a vedla plnohodnotný život, který není bohužel v Namibii vzhledem k jejich situaci možný. Jiní zase chtějí v Namibii zůstat, neboť si zde za více než třicet let zvykli, mají zde své vlastní rodiny, děti, které nechtějí jednoduše opustit.

Jaké formy pomoci namibijským Čechům plánujeme v budoucnu realizovat?

Podpora vzdělávání namibijských Čechů a jejich rodin

 • Podpora vzdělávání namibijských Čechů formou rekvalifikačních kurzů v Namibii (zájem je především o kurzy v oblasti cestovního ruchu, kurzy informatiky, řidičské průkazy apod.). Tyto kurzy mohou významně pomoci v jejich uplatnitelnosti na trhu práce v Namibii.
 • Podpora školního vybavení pro děti namibijských Čechů, kteří žijí na hranici chudoby (školní pomůcky, uniformy, školné) .
 • Podpora vzdělávání v oblasti psaného a mluveného českého jazyka pro namibijské Čechy a jejich děti (zájem je především o konverzaci v českém jazyce, online kurzy českého jazyka, učebnice českého jazyka pro samouky apod.).
 • Podpora kurzů vaření českých jídel (velký zájem mezi namibijskými Češkami).

Podpora zdravotní péče

 • Psychologické poradenství, ambulantní a dlouhodobá psychiatrická péče pro namibijské Čechy trpící různými psychickými poruchami.
 • Specializovaná lékařská péče (onkologie, oftalmologie aj.) a zajištění důležitých léků a zdravotních pomůcek

Návrat do České republiky

 • Zajištění letenek Windhoek-Praha pro namibijské Čechy se zájmem o práci v České republice.
 • Vyřízení cestovních dokladů, pojištění a pracovních víz na Velvyslanectví ČR v Pretorii.
 • Zajištění zaměstnání, startovní balíček.

Pracovní agenda

 • Podpora zaměstnanosti namibijských Čechů v Namibii, ideálně pak u českých firem, nebo českých cestovních kanceláří, které v Namibii působí.
 • Zajištění zaměstnavatele v ČR, který bude ochoten na pracovní pozici pro cizince. zaměstnat zájemce z řad namibijských Čechů (výhodou zaměstnavatel, který vyřídí veškeré dokumenty spojené s nástupem do zaměstnání).

Právní ochrana a pomoc

 • Zajištění právní konzultace k životním situacím v ČR (cizinecká problematika, pomoc z dluhových pastí, vyřízení dokladů, úředních potvrzení; nostrifikace diplomů).
 • Zajištění právní pomoci v Namibii pro namibijské Čechy.

Podpora české kultury a jazyka

 • Sbírka a dovoz české literatury (pohádky, romány, literatura faktu) a českých periodik a českého denního tisku
 • Předplatné českých periodik (on-line).
 • Podpora vzniku české klubovny v hlavním městě (včetně vybavení – nábytek, tiskárna, knihovna), která by byla místem komunitního setkávání a spolupráce, místem společného slavení českých svátků.

Materiální humantiní podpora

 • Sbírka materiální pomoci namibijským Čechům do Namibie

Vládní podpora namibijským Čechům

Oslovili jsme vládní zmocněnkyni pro lidská práva a zpracovali jsme návrh řešení situace namibijských Čechů. Tento návrh bude dále projednáván. O výsledcích jednání budeme informovat na webových stránkách www.cernicesi.cz, nebo facebookových stránkách Spolku na podporu namibijských Čechů.

Návrh komplexního řešení:

 • Silná varianta: udělení trvalého pobytu pro namibijské Čechy. Například podle zákonných pravidel pro krajany, za něž se oni sami považují.
 • Slabší varianta: usnadnění procesu získávání turistických i pracovních víz pro namibijské Čechy. Nyní musí podstoupit velmi složitý (a finančně nákladný) proces žádosti, pro nějž je zapotřebí osobní cesta na zastupitelský úřad do Jihoafrické republiky. Kladné vyřízení žádosti je pak z důvodu přísných podmínek udělování víz pro občany třetích zemí nejisté.
 • Umožnit zájemcům z řad namibijských Čechů získat stipendium pro studium vysoké/vyšší odborné školy v České republice. Někteří tuto možnost v minulosti měli, mnozí na ni však nedosáhli z důvodu absence středoškolského vzdělání či následkem špatných ekonomických poměrů.
 • Podpořit v rámci rozvojové pomoci (rozvojových projektů MZV) vznik projektu, jehož cílem bude podpora zaměstnanosti namibijských Čechů žijících v Namibii na základě iniciování sociálně odpovědné české firmy, která by pro ně vytvořila pracovní příležitosti.
 • Podpořit vznik českého krajanského centra a české knihovny v hlavním městě Namibie Windhoeku, kde by se mohli namibijští Češi setkávat, půjčovat si českou literaturu a pěstovat české kulturní aktivity u sebe i svých potomků (zejména formou příspěvku na nájemné a provoz). České velvyslanectví v Pretorii aktuálně přispívá na výroční setkávání namibijských Čechů v řádu do 20 tisíc korun ročně.

Návrh minimálního řešení

 • Silnější varianta: udělit zájemcům z řad namibijských Čechů trvalý pobyt na území ČR, který by jim umožnil volný a svobodný pohyb mezi zemí původu, Namibií a Českou republikou, ať již pro potřeby krátkodobé návštěvy příbuzných a přátel, či dlouhodobého pobytu, výkonu pracovní činnosti, či absolvování studia. Namibijští Češi považují Českou republiku, kde jako děti vyrůstali, za svůj jediný a pravý domov. Mnoho z nich se touží do ČR vrátit, navštívit místa, kde vyrůstali a vidět znovu příbuzné, kteří je vychovávali. Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti v Namibii (60%), mají namibijští Češi také zájem o pracovní poměr v ČR. Řada z nich projevila také zájem doplnit své vzdělání. Šlo by tak učinit například jejich uznáním za krajany, za něž se oni sami považují.
 • Slabší varianta: usnadnit zájemcům z řad namibijských Čechů proces získávání turistických a pracovních víz. Nyní musí podstoupit velmi složitý (a finančně nákladný) proces žádosti, pro nějž je zapotřebí osobní cesta na zastupitelský úřad do Jihoafrické republiky. Kladné vyřízení žádosti je pak z důvodu přísných podmínek udělování víz pro Afričany nejisté.
Afrika Afrika

Černí Češi

Dokumentární film mapuje neobyčejné osudy namibijských dětí, které vyrůstaly v Československu. Sami se označují za černé Čechy bez ohledu na to, zda žijí v Namibii, nebo se vrátili do České republiky.

Afrika

O filmu

V osmdesátých letech minulého století bylo 56 namibijských dětí vychováno v socialistickém Československu. Speciální vzdělávací program namibijského osvobozeneckého hnutí SWAPO a Komunistické strany Československa měl za cíl vychovat z dětí novou generaci politicky uvědomělé elity.

Tento politický experiment ztroskotal začátkem devadesátých let v důsledku zásadních politických změn v obou zemích. Děti byly bez ukončeného základního vzdělání a bez jakékoliv jazykové a psychologické přípravy nuceně přesídleny do Namibie, kde se nedokázaly kulturně adaptovat. Dokumentaristé pátrali po stopách dnes již dospělých namibijských dětí a sledovali jejich osudy jak v Namibii, tak v České republice po dobu tří let. Černí Češi dodnes zůstávají uvězněni ve vzpomínkách na idylické dětství prožité v Československu, které považují za svůj pravý domov.

Česká republika Česká republika

Následky událostí

Černí Češi i po více než 30 letech svého života stráveného v Namibii cítí silnou přináležitost k České republice, kterou považují za svůj domov. Většina z nich stále hovoří českým jazykem, či mu alespoň rozumí, udržují české zvyky, tradice a evropský životní styl. Členové skupiny se pravidelně scházejí, ať spontánně, či formou každoročních oficiálních setkání organizovaných Velvyslanectvím České republiky v JAR.

Černí Češi s oblibou sledují politické i kulturní dění u nás a jejich životním snem je podívat se zpět do země, kde vyrůstali. Skupina v současné době mimo jiné usiluje o to, aby byla jejich exilová historie součástí národní paměti a aby byli jako potomci významných válečných veteránů a národních hrdinů boje za nezávislost Namibie odškodněni a sociálně rehabilitováni.

Namibie

Aktuality

Projekce

9.11.2022

Čadca

17:00

23.11.2022

Praha

18:00

29.11.2022

Libhošť

17:00

12.12.2022

Olomouc

17:00

Česká republika

Jak můžu pomoci?

Jednotlivci i firmy mohou v současné chvíli podpořit namibijské Čechy třemi způsoby – nabídnout finanční pomoc na realizaci konkrétních projektů, nabídnout pomocnou ruku (bezplatné služby pro namibijské Čechy) anebo přispět materiálním darem do sbírky.

Kontakt

Email: blackczechs@gmail.com

Telefon: +420 585 631 705

+420 603 361 379

Facebook: @blackczechs

Instagram: @black_czechs

Pro média:
Stáhnout PR balíček